Privacy

Het Jeugdteam gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Gegevens worden niet uitgewisseld tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt als de veiligheid van kind en/of gezinsleden in gevaar is.

Het Jeugdteam legt samen met u in een gezinsplan vast welke hulp voor u noodzakelijk is. Dit betekent dat het Jeugdteam (indien nodig) informatie over u moet verstrekken aan een specialist. Andersom verstrekt de specialist (indien nodig) informatie aan het Jeugdteam over de stand van zaken. Het uitwisselen van informatie zorgt ervoor dat u of uw kind zo goed mogelijk geholpen kan worden en dat u niet meerdere keren uw verhaal hoeft te doen. Gegevens die uitgewisseld kunnen worden zijn persoonsgegevens (het Burgerservicenummer, naam, adres, woonplaats, geboortedatum), gegevens over de gezinssituatie en geconstateerde problematiek, gegevens over aard en ernst van de problematiek, gegevens over de inzet van diverse vormen van hulp, gegevens over uw specifieke vragen, gegevens over factoren die aandacht behoeven in het kader van hulp en voortgangsgegevens. Uiteraard gaat het alleen om de gegevens die op uw situatie en uw vragen en problemen betrekking hebben. De organisaties die daarbij van belang zijn, zijn opgenomen in het gezinsplan. De uitwisseling van informatie is toegestaan op grond van de wet. Het is van belang dat u hiervan op de hoogte bent en daarvoor het toestemmingsformulier invult en ondertekent. De medewerker van het Jeugdteam zal altijd van tevoren met u bespreken welke informatie met wie wordt uitgewisseld.