Klachtenprocedure

Klachtenregeling, bezwaar en beroep

Het Jeugdteam doet er alles aan om met u de problemen te verminderen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van het Jeugdteam om een bepaalde vorm van hulp in te zetten. In dat geval  heeft u eerst een gesprek met de teamleider van het Jeugdteam. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de beschikking die de gemeente heeft afgegeven. De bezwaar- en beroepsprocedure loopt via de gemeente. Meer informatie: www.montfoort.nl.

Ook kunt u een klacht hebben over de manier waarop er met u is omgegaan of de manier waarop de begeleiding is geboden. In dat geval kunt u een klacht indienen tegen de wijze van bejegening door een medewerker van het Jeugdteam. Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek de klacht eerst met de hulpverlener. Als dat te moeilijk is, kunt u ook naar de leidinggevende, bijvoorbeeld de teammanager, gaan met de klacht. Als u een gesprek echt niet wilt voeren, kunt u deze stap overslaan en meteen naar de klachtencommissie Dat is in dit geval de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland.
Schrijf in een brief zo duidelijk mogelijk wat de klacht is en over wie of welke instelling de klacht gaat en wat al gedaan is om het op te lossen. Die brief stuurt u naar het secretariaat van deze Klachtencommissie Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, t.a.v. de secretaris, Postbus 75874, 1070 AW Amsterdam. Binnen twee weken na ontvangst van de brief hoort u of de klacht in behandeling kan worden genomen. Soms is meer informatie nodig of soms moet een klacht ergens anders worden ingediend. Ook dat laat de commissie binnen twee weken weten. Download de folder en de integrale klachtenregeling van de Klachtencommissie voor meer informatie.

Als u een klacht heeft of niet tevreden bent over een zorgaanbieder (bijvoorbeeld: u staat lang op een wachtlijst), dan kunt u dit bespreken met de zorgaanbieder zelf. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met het Jeugdteam. Wij kunnen met u meedenken bij een oplossing.

U kunt ook terecht bij het Advies- en klachtenbureau Jeugd (AKJ). Dit is een landelijke organisatie voor vertrouwenspersonen. Jongeren, kinderen, ouders, verzorgers, pleegouders en grootouders kunnen een beroep op het AKJ doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en/of als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Zie voor meer informatie: www.akj.nl.

Hieronder vindt u een klachtenformulier om een klacht in te dienen bij het Jeugdteam.

Klachtenformulier