veranderingen in de zorg

De veranderingen in de Jeugdhulp op een rij

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Montfoort verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan jongeren tot 18 jaar en in sommige gevallen tot 23 jaar. Dit ligt vast in de nieuwe Jeugdwet. Voorheen regelde de provincie en de zorgverzekeraars de jeugdhulp en hadden Bureau Jeugdzorg (BJZ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hier een belangrijke rol in. Voor de uitvoering van deze nieuwe taak, heeft de gemeente Montfoort het Jeugdteam Montfoort ingeschakeld. Als een gezin of kind jeugdhulp nodig heeft, komt er vanaf nu één plan voor het hele gezin. Professionals uit het Jeugdteam bieden hulp op maat, liefst zo snel mogelijk en dicht bij huis. Zo kunnen soms zwaardere zorg en grotere problemen voorkomen worden.

Gemeente Montfoort is vanaf nu verantwoordelijk voor nieuwe jeugdhulptaken, zoals:

 • Ambulante jeugdzorg
 • Opname van jongeren in een instelling (die niet onder de Wet langdurige zorg vallen)
 • Begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
 • Zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen
 • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • Jeugdreclassering
 • Veilig Thuis: het nieuwe advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Crisisdienst

Overgangsregeling

Als uw kind een indicatie heeft voor hulpverlening die doorloopt in 2015, dan kan de hulp doorlopen voor de duur van de indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016. Dit ‘overgangsrecht’ is wettelijk vastgelegd. Het overgangsrecht geldt ook voor pgb’s. U behoudt hierbij de hulp van dezelfde organisatie die de hulp momenteel uitvoert. Als er na afloop van de lopende indicatie/ lopend pgb, danwel vanaf 1 januari 2016 nog hulp nodig is, dan is het van belang dat u contact opneemt met het Jeugdteam. Samen met u wordt gekeken naar wat er op dat moment nodig is. Uitzonderingen zijn de door de rechter opgelegde maatregelen, want daar mag niet van worden afgeweken.

Wat kunt u zelf doen?

 • Indien uw kind of uw gezin al hulp ontvangt en de indicatie voor deze hulp loopt door in 2015, dan hoeft u nu geen actie te ondernemen, want dan kan de hulp gewoon doorlopen.
 • Indien na afloop van de indicatie gedurende 2015 wel nog hulp nodig zal zijn, neem dan contact op met het Jeugdteam. Het is goed dit tijdig te doen (denk aan ongeveer 6 weken voor afloopdatum).
 • Indien u een indicatie voor zorg heeft voor onbepaalde tijd, dan zal deze door de invoering van de nieuwe Jeugdwet toch eindigen per 31 december 2015. Dit betekent dat u ook in dit geval ongeveer 6 weken voor deze datum contact moet opnemen met het Jeugdteam.

Veelgestelde vragen

Waarom deze veranderingen?
De regering heeft besloten dat het jeugdzorgstelsel op de schop moet. Onze jeugd behoort tot de gelukkigste van de wereld, maar de vraag naar de jeugdzorg neemt alsmaar toe. Veel mensen vinden bovendien dat jeugdhulp te ingewikkeld is georganiseerd. Er zijn veel organisaties, veel regels en er is nogal wat bureaucratie. Omdat het zo ingewikkeld is, krijgen jeugdigen en ouders niet altijd wat ze nodig hebben. De regering wil dat jeugdhulp dichtbij gezinnen wordt georganiseerd en dat jeugdhulp rekening houdt met alle vragen die er in het gezin zijn.

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg was verdeeld over rijk, provincies, gemeenten en zorgverzekeraars. Daarom is het lastig om te zorgen dat de jeugdzorg beter wordt georganiseerd. Dat is de reden dat alle jeugdzorg nu bij één overheid wordt belegd.

De gemeente staat dicht bij mensen en de gemeente kan dwarsverbanden leggen omdat zij straks voor alle jeugdhulp verantwoordelijk is. Alle huidige budgetten voor jeugdzorg worden samengevoegd en komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit moet zorgen voor betere en goedkopere jeugdzorg. 

Mijn kind heeft al zorg, blijft dat?
Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Daarom heeft uw kind het recht op de zorg die in de gegeven indicatie staat. In bijna alle gevallen krijgt uw kind dat van dezelfde zorgaanbieder als in 2014 (mits de zorgaanbieder de vorm van zorg of het product blijft leveren. Zo niet, dan is de aanbieder verplicht vervanging te regelen). Dit blijft zo voor de periode die in de indicatie is afgesproken, maar uiterlijk tot het eind van 2015. Voor pleegzorg kan dit tot en met 2021 gelden.

Hou ik mijn pgb?
Ja, in 2015 houdt u die sowieso (afhankelijk looptijd indicatie). Over de situatie na 2015 gaat het Jeugdteam met u in gesprek. Ook verandert de uitbetaling van het pgb en de betaling van de eigen bijdrage. Meer daarover leest u elders op de site. 

Wat gebeurt er als mijn indicatie afloopt?
Dat hangt af van uw situatie. Daarom is het van belang dat u ruim voor die tijd (denk aan ongeveer 6 weken voor afloopdatum) zelf contact opneemt met het Jeugdteam.

Moet ik betalen voor jeugdhulp of –zorg?
Nee, ouders van kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

Krijgt de gemeente de beschikking over ons dossier?
De gemeente krijgt geen dossiers te zien. de gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie heeft, maar krijgen niet te zien wat er in het dossier staat. We mogen alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is.

In het kader van de hulpverlening en beoordeling welke ondersteuning nodig is, kan het Jeugdteam u vragen om uw dossier. Hiervoor vragen zij uw toestemming. Alle medewerkers van het Jeugdteam hebben een beroepsgeheim.

Als er aanvullende zorg nodig is, stuurt het Jeugdteam een aantal gegevens door naar de gemeente omdat de gemeente een beschikking afgeeft. Dit is nodig voor de financiering.

Bepaalt een ambtenaar van de gemeente welke hulp iemand krijgt?
Nee, dat doet het Jeugdteam, zo nodig in overleg met andere professionals en altijd samen met de ouder en de jeugdige. Professionals bepalen welke zorg nodig is, want zij zijn de deskundigen op het gebied van zorg.

Wat wordt bedoeld met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?
In het nieuwe jeugdstelsel wordt gewerkt met één plan voor jeugdige en gezin. Het plan komt tot stand in overleg met ouders en jeugdige en het Jeugdteam. Binnen het Jeugdteam is er één contactpersoon voor het gezin. Ouders en jeugdige zijn zoveel mogelijk zélf regievoerder van dit plan.

Wordt alleen het kind geholpen of het hele gezin?
Als er meerdere problemen zijn in een gezin, dan worden deze problemen in samenhang aangepakt. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat één kind binnen het gezin een bepaald probleem heeft. Ook dan wordt er met het gezin gekeken naar oplossingen, waar het kan zijn dat ouders en broers of zussen daarbij ondersteuning nodig hebben.

Is er voldoende deskundigheid in het Jeugdteam  aanwezig om te kunnen bepalen welke zorg, hulp of ondersteuning de jeugdige en/of het gezin nodig heeft?
Ja. In het Jeugdteam zitten deskundige professionals  met veel ervaring in de zorg en jeugdhulp. Als blijkt dat specifieke deskundigheid niet aanwezig is, dan wordt deze deskundigheid erbij gehaald.

Kan ik als ouder nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?
Samen met een medewerker van het Jeugdteam wordt gekeken wat er speelt in een gezin en wat er nodig is. Wij kijken naar wat mensen zelf kunnen, waar de omgeving bij kan helpen en wat er daarnaast nog nodig is van professionals. Mocht er specialistische zorg nodig zijn, helpt het Jeugdteam bij het regelen hiervan. We vinden het belangrijk dat u keuzemogelijkheid heeft. Voor 2015 heeft de gemeente  overeenkomsten  afgesloten met meerdere zorgaanbieders, daar kunt u uit kiezen. Als u zorg wilt ontvangen van een aanbieder die niet op het lijstje staat, dan kan het zijn dat u voor een pgb in aanmerking komt. Hiervoor gelden wel aanvullende regels.  Eventueel kunt u ervoor kiezen om het zelf te betalen.

Valt de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking ook onder nieuwe Jeugdwet?
Ja. Alle zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Het gaat om de volgende vormen van zorg:

 • Begeleiding
 • persoonlijke verzorging
 • kortdurend verblijf
 • behandeling
 • verblijfszorg (ZZP LVG 1-5 en ZZP VG 1-3)

Valt de zorg voor kinderen met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen ook onder de nieuwe Jeugdwet?
Nee. De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz.

Valt de zorg voor kinderen met een zintuiglijke beperking ook onder de nieuwe Jeugdwet?
Nee. Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als ik een woningaanpassing of rolstoel nodig heb voor mijn kind, valt dat onder de Jeugdwet?
Nee, als er woningaanpassingen of hulpmiddelen nodig zijn, vallen deze onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Namens de gemeente voert de SWOM de Wmo uit. Voor woningaanpassingen mag een eigen bijdrage gevraagd worden. Voor hulpmiddelen voor minderjarigen mag geen eigen bijdrage gerekend worden.

Waar kan ik vanaf 1 januari 2015 kindermishandeling of huiselijk geweld melden?
Vanaf 1 januari 2015 is er één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het zogenaamde ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor preventie en de aanpak van kindermishandeling en geweld in huiselijke kring. Veilig Thuis ontstaat door samenvoeging van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.hoeverandertmijnzorg.nl