dyslexie

Sinds 1 januari 2015 valt de zorg voor kinderen met een ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) onder de Jeugdwet. Hierbij gaat het over de vergoeding voor onderzoek en behandeling. De zorg voor kinderen met dyslexie bestaat uit een intake, diagnose en maximaal 60 uur behandeling.

De gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk (de transitie Jeugdzorg). Alleen de groep kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie komen voor vergoeding in aanmerking als zij aan de voorwaarden voldoen.

 Wat is dyslexie?

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige diagnose en behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

Alleen kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Ernstig:  Het vermoeden van ernstige dyslexie is aan te geven doordat de school via het leerlingvolgsysteem kan aantonen dat een kind langere tijd (het protocol dyslexie spreekt over minimaal twee keer 12 weken minimaal 60 minuten per week) intensieve begeleiding op school heeft gehad, zonder resultaat. Het gebrek aan resultaat moet worden aangetoond met een genormeerde toets. Als aan deze voorwaarden is voldaan kan gestart worden met een onderzoek.

Enkelvoudig: dit betekent dat er geen sprake is van andere, bijkomende stoornissen of problemen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld ADHD of een leerstoornis. In dat geval dient eerst de bijkomende stoornis te worden aangepakt, omdat dit anders de aanpak van de dyslexie kan belemmeren.

 Rol van de school

De school is de eerste verantwoordelijke om kinderen lees- en spellingonderwijs te bieden. De ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen en niet-ernstige enkelvoudige dyslexie maakt onderdeel uit van de basisondersteuning die elke school biedt. Ieder samenwerkingsverband heeft eigen afspraken gemaakt over wat tot de basisondersteuning hoort (welke door alle scholen behoort te worden geleverd) en wat tot de extra ondersteuning behoort, bekostigd door het samenwerkingsverband. De Wet passend onderwijs en de Jeugdwet bieden de school de mogelijkheid om bij onvoldoende resultaat of bij vermoeden van ernstige dyslexie het kind voor behandeling te verwijzen naar specialistische dyslexiezorg.

Wat kunt u doen als ouder?

Als uw kind ernstige lees- en spellingsproblemen heeft, kunt u de school vragen of de school een vermoeden heeft van dyslexie. Vraag de school om met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem te bespreken, welke extra hulp op school is geboden en wat het effect van die hulp was.
De school kan u adviseren of het stellen van de diagnose dyslexie en een eventuele behandeling, raadzaam is. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden bij het Jeugdteam Montfoort. U als ouder vraagt een dyslexieonderzoek aan, niet de school.

Criteria om in aanmerking te komen voor vergoede zorg?

  1. De school volgt het protocol Leesproblemen en Dyslexie.
  2. Uit het schooldossier blijkt dat er in het onderwijs minimaal een periode van 6 maanden extra hulp is geweest bij lees en/of spellingbegeleiding door een remedial teacher of leerkracht door middel van groepsplannen of individuele begeleiding.
  3. Er is sprake  van 3x een E score voor lezen ( cito DMT) of 3x een D score voor lezen en 3x een E score voor spelling.
  4. De school vermoedt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie en  ondanks de extra hulp is er onvoldoende vooruitgang bij het lezen en/of spellen.
  5. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling wordt de ernst van de dyslexie vastgesteld. Dyslexie die ernstig belemmerd wordt door andere, bijkomende leer- en/of gedragsproblemen, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor zijn andere voorzieningen.
  6. Lichte gevallen van dyslexie worden door de school zelf begeleid met extra ondersteuning.

 Aanmelden bij Jeugdteam

Voor een aanvraag voor dyslexie onderzoek en behandeling kunt u contact opnemen met het Jeugdteam Montfoort. Voor een aanvraag heeft het Jeugdteam informatie van school nodig. U kunt deze informatie bij school opvragen door middel van een aanvraagformulier.Voor het formulier: klik op: aanmeldformulier dyslexie

Het Jeugdteam bekijkt of het dossier compleet is.  Indien nodig vragen wij advies over de aanvraag en stukken bij een dyslexie expert.

Als aan de voorwaarden wordt  voldaan, krijgt u een beschikking. Vervolgens kunt u hiermee contact opnemen met een zorgaanbieder, die door de gemeente is gecontracteerd.

Zorgaanbieders

De gemeente Montfoort heeft contracten afgesloten met:

Berkel B www.berkel-b.nl
Braams www.braams.nl
Comenius Adviesburo www.comen.nl
Driestar educatief www.driestar-educatief.nl
ICU www.praktijk-icu.nl
KidzTower www.kidztower.nl
Kindertherapeuticum Zeist www.kindertherapeuticum.nl
Leestalent www.leestalent.nl
O3 Schoolpsychologie www.schoolpsychologie.nl
OnderwijsAdvies www.onderwijsadvies.nl
Opdidakt www.opdidakt.nl
Parnassia Groep www.parnassiagroep.nl
Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) www.rid.nl
Stichting Taalhulp www.stichtingtaalhulp.nl
Zien in de klas www.zienindeklas.nl

Onderzoek en behandeling

Als na onderzoek de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie kan worden gesteld, krijgt uw kind een dyslexieverklaring en komt in aanmerking voor behandeling die vergoed wordt vanuit de gemeente.

Als bij het diagnostisch onderzoek blijkt dat uw kind geen ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft (de dyslexie is niet ernstig genoeg en/of er is sprake van een of meer andere stoornissen), dan komt uw kind niet in aanmerking voor behandeling. U kunt dan het beste contact opnemen met de school van uw kind voor de mogelijkheden.