Privacy

Wanneer u zich bij het Jeugdteam aanmeldt voor ondersteuning, dan hebben wij gegevens van u nodig. Het Jeugdteam gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet voor een ander doel dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u de gegevens aan ons verstrekte. Alle medewerkers van het Jeugdteam hebben bovendien een beroepsgeheim. Dit betekent dat wij uw gegevens niet zomaar mogen uitwisselen, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop bestaat een uitzondering: als de veiligheid van u, uw kind of een ander in gevaar is.

Hier vindt u het toestemmingsformulier waar wij gebruik van maken: toestemmingsformulier 2016 website

Het Jeugdteam legt samen met u in een plan vast welke hulp voor u noodzakelijk is. Bij het bieden van deze hulp kan het nodig zijn dat het Jeugdteam informatie moet verstrekken aan een specialist. Andersom kan de specialist op verzoek van het Jeugdteam informatie aan het Jeugdteam verstrekken. Het uitwisselen van informatie zorgt ervoor dat u of uw kind zo goed mogelijk geholpen kan worden en dat u niet meerdere keren uw verhaal hoeft te doen. De organisaties die voor uw hulpverlening van belang zijn en waarmee mogelijk informatie kan worden uitgewisseld, zijn opgenomen in het plan. Als wij gegevens met één van deze organisaties willen uitwisselen, dan bespreken wij dit met u. Wij leggen u uit welke gegevens worden uitgewisseld en met welk doel dit wordt gedaan. Voor u moet namelijk helder zijn waarom de gegevens worden uitgewisseld. Dit zorgt ervoor dat u een goede afweging kunt maken of u wel of niet uw toestemming voor deze uitwisseling geeft. 

Specialistische zorg

Als er specialistische hulp nodig is, is hiervoor een beschikking vereist. Het Jeugdteam beslist over de inhoud van de zorg die u nodig heeft. De gemeente geeft vervolgens de beschikking voor deze zorg af. Het Jeugdteam verstrekt de gemeente voor het afgeven van deze beschikking alleen de hoognodige informatie (als woonplaats, burgerservicenummer en de benodigde hulpverlening). De gemeente heeft dus geen inzage in uw gehele dossier.

Privacyrechten

U heeft rechten* ten aanzien van het dossier dat het Jeugdteam naar aanleiding van uw hulpvraag aanlegt.

* Recht op inzage en afschrift

U heeft recht op inzage in de gegevens die over u of uw kind zijn opgenomen in het dossier. Het recht op inzage betekent ook dat de u recht heeft op een afschrift (kopie) van de gegevens die u mag inzien.

* Recht op correctie

Stelt u bij het inzien van uw gegevens vast dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan heeft u het recht om het Jeugdteam te verzoeken deze gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

* Recht op een eigen verklaring

Bent u het niet eens met gegevens die over u in het dossier zijn opgenomen, dan kunt u het Jeugdteam verzoeken om uw eigen verklaring hierover aan het dossier toe te voegen. Zo is duidelijk dat en waarom u het met bepaalde gegevens in het dossier niet eens bent. Het Jeugdteam voegt deze verklaring toe aan het dossier.

 * Recht op vernietiging

U kunt het Jeugdteam verzoeken om de gegevens die op u betrekking hebben te vernietigen. Het Jeugdteam vernietigt deze gegevens binnen drie maanden na ontvangst van dit verzoek, tenzij het bewaren van de gegevens van ‘aanmerkelijk belang’ kan zijn voor een ander dan degene die het verzoek heeft ingediend.

 * Bewaartermijn

Uw dossier wordt vijftien jaar bewaard.

*Rechten van wettelijk vertegenwoordiger(s) van kinderen en jongeren

Het recht op inzage, afschrift, correctie, eigen verklaring en vernietiging wordt uitgeoefend door:

  • De wettelijke vertegenwoordiger(s) als de betrokkene nog geen twaalf jaar oud is;
  • De wettelijke vertegenwoordiger(s) en de jongere als de jongere al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud is;
  • De jongere zelf vanaf zestien jaar.

Is een jongere van twaalf jaar of ouder wilsonbekwaam, dan kan of kunnen zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) namens hem optreden.

Ons privacyreglement vind u hier: Privacyreglement Jeugdteam Montfoort De Thuisbasis Jeugdhulp (versie 0 1 februari 2016)